در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا SQL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SQL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند SQL را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند SQL را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SQL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب