در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا SQL Server Management Studio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SQL Server Management Studio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SQL Server Management Studio را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SQL Server Management Studio را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SQL Server Management Studio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب