در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا TypeScript را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که TypeScript را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TypeScript را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TypeScript را بصورت متوسط و حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TypeScript را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب