در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا VMware ESX را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VMware ESX را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware ESX را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VMware ESX را بصورت متوسط و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VMware ESX را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۹۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳%
کاربران منتخب