در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Proteus را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Proteus را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Proteus را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Proteus را بصورت متوسط و حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Proteus را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
کاربران منتخب