حامد آقابیگی

حامد آقابیگی

کارشناس شیلات

۸۹ارتباط ۶مهارت
چهارمحال و بختیاری | بروجن
سرپرست
کارگاه خصوصی حدواسط قزل آلا
کارشناسی دانشگاه شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه شهرکرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی شیلات
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
سرپرست
کارگاه خصوصی حدواسط قزل آلا
۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
سرپرست سالن تکثیر
کارگاه حدواسط قزل الا
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
سرپر ست کارگاه تکثیر قزل الا
اسلامی .عبدالله پور
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی و ناظر کارگاه تکثیر و پرورش قزل آلا
برکت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
سرباز امریه و ناظر
اداره جهاد کشاورزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات