محمود حیدری

محمود حیدری

دکترا علوم تربیتی فلسفه تعلیم و تربیت

۱۳۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناس
آرمان ساحل
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۹۲ اکنون
دکترا علوم تربیتی فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد علوم تربیتی تحقیقات آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناس
آرمان ساحل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات