وحید فلاح

وحید فلاح

کارشناسی شیمی کاربردی

۳ارتباط ۶مهارت
لرستان | الشتر
سرپرست آزمایشگاه
شرکت گلنما
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دورود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دورود
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست آزمایشگاه
شرکت گلنما
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
دانشجو کارآموز
هابیل پلاست لرستان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات