در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نصب ویندوز را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نصب ویندوز را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نصب ویندوز را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نصب ویندوز را بصورت متوسط و حدود ۷۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نصب ویندوز را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۷۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب