امین برجی

امین برجی

کارشناسی مهندسی عمران

۱ارتباط ۵مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران
مهارت ها
| ۱نفر
مهرداد نعمتی زینالو
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات