محسن مهری

محسن مهری

زبان وادبیات فارسی

۹۲ارتباط ۲مهارت
لرستان | دلفان
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات