نگین برا

نگین برا

کارشناسی بهداشت محیط

۸۷ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت ودرمان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی بهداشت محیط
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
خوداظهاری و خودکنترلی
مرکز سلامت محیط و کار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت ودرمان
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات