ذکریا رستمی

ذکریا رستمی

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۳۵ارتباط ۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیر فنی
آب راه سازه جنوب
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیر موتور خودرو
۱۳۸۵
تعمیر موتور خودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تعمیر برق خودرو
۱۳۸۵
تعمیر برق خودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر فنی
آب راه سازه جنوب
مسئول دفتر فنی پروژه گاز رسانی شبکه شهری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر فنی
محکم پی باختر
مسئول دفتر فنی پروژه گاز رسانی فلزی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مهندس ماشین آلات
موسسه عمران ساحل
کارشناس ماشین آلات در پروژه تنبک پارس جنوبی
پروژه‌ها
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
برنامه ریزی فرآیند بکمک کامپیوتر
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان

ذکریا رستمی محمد چهاردولی
مهارت ها
| ۱۳نفر
سحر بیرانوندحسین جغراتیانرضا صفریالناز رحمتینصیر رضایی نژاد
| ۱۳نفر
سحر بیرانوندحسین جغراتیانرضا صفریالناز رحمتینصیر رضایی نژاد
| ۱۲نفر
سحر بیرانوندحسین جغراتیانرضا صفریالناز رحمتینصیر رضایی نژاد
| ۱۲نفر
سحر بیرانوندحسین جغراتیانرضا صفریالناز رحمتینصیر رضایی نژاد
| ۱۱نفر
سحر بیرانوندحسین جغراتیانرضا صفریالناز رحمتینصیر رضایی نژاد
| ۱۰نفر
سحر بیرانوندحسین جغراتیانرضا صفریالناز رحمتینصیر رضایی نژاد
سحر بیرانوندحسین جغراتیان
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دبیر انجمن علمی موسسه غیرانتفاعی اروندان