شاهرخ رحمی

شاهرخ رحمی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۰ارتباط ۶مهارت
کردستان | سنندج
مسوول حسابداری
سازمان صنعت ،معدن وتجارت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
تجارب کاری
۱۳۷۸ اکنون
مسوول حسابداری
سازمان صنعت ،معدن وتجارت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مدرس مراکز علمی کاربردی بازرگانی وصنایع دستی شهرستان سنندج .