محرم عباسی

محرم عباسی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی/کارشناس منابع انسانی

۱۲ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس منابع انسانی
سازمان دولتی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت دولتی
...
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس منابع انسانی
سازمان دولتی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
همکار پژوهشی
مرکز خدمات حوزه علمیه کشور
همکاری در پروژه های تدوین سند راهبردی بیمه و بهداشت مرکز خدمات حوزه علمیه کشور.
تحلیل و تفسیر نتایج برگزاری دوره های اموزشی.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مشاور کنکور سراسری علوم انسانی و کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت
تلیار
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تدوین سند راهبردی بیمه مرکز خدمات حوزه علمیه کشور
همکار پژوهشی در مرکز خدمات حوزه علمیه کشور

محرم عباسی دکتر محمد حسین رحمتی محمد هیزجی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
نیازسنجی و اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی شهرداری مرکزی قم
درجه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران

محرم عباسی دکتر محمدحسین رحمتی دکتر کاظم حسن زاده شیرین اسد زاده
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۹
فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

محرم عباسی دکتر الهام ابراهیمی، دکتر حمیدرضا ایرانی
۱۳۹۶-۱۱
فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی

محرم عباسی دکتر حسین خنیفر مائده السادات واعظ موسوی میثم صمیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات