اکرم جعفری

اکرم جعفری

کارشناسی ارشد علوم قرآنی تفسیر قرآن

۲ارتباط ۲مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم قرآنی تفسیر قرآن
مهارت ها
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
من در حوزه علمیه الزهرا درس خوانده ام اما موردش نبود مجبورشدم زدم دانشگاه