م م م فرهمند

م م م فرهمند

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۵۴ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مهارت ها
| ۳۰نفر
نوشآ فرین آقابکینسیم ابراهیمیFarzaneh Bazziالهه مرادیابوالفضل حیدری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات