نسیم ابراهیمی

نسیم ابراهیمی

کارشناسی مهندسی شیمی

۱۴۱ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی شیمی
مهارت ها
| ۹۰نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانFarzaneh Bazziمحسن مهرینصیر نعمتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات