حمید باقرزاده

حمید باقرزاده

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
کارمند اداری
شرکت ره پویان صالح
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی فریدن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارمند اداری
شرکت ره پویان صالح
مهارت ها
| ۱نفر
سیدرسول برهمند
| ۱نفر
سیدرسول برهمند
| ۱نفر
سیدرسول برهمند
| ۰نفر
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات