مانیا عربانی

مانیا عربانی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱۱ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
مدرس ارشد
مجتمع فنی تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
مدرس ارشد
مجتمع فنی تهران
مهارت ها
| ۹نفر
موسی فروغی مقدمسیامک نعمت پورآشور افشار
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات