در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا تدریس زبان انگلیسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس زبان انگلیسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تدریس زبان انگلیسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تدریس زبان انگلیسی را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تدریس زبان انگلیسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۳۹%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۶۱%
کاربران منتخب