مهدی قربانی

مهدی قربانی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۱ارتباط ۴مهارت
قزوین | بوئین زهرا
فارغ التحصیل کارآموز
الکترو مهتاب کاسپین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
فارغ التحصیل کارآموز
الکترو مهتاب کاسپین
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات