در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا AVR را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AVR را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AVR را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AVR را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AVR را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب