حمزه دهنوی

حمزه دهنوی

کارشناسی مهندسی متالوژی ریخته گری

۷ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی متالوژی ریخته گری
مهارت ها
| ۴نفر
فاطمه سروشمحمد حسن پورحجت جهانییونس خوش ظاهر
توضیحات