حجت جهانی

حجت جهانی

کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی

۷۲ارتباط ۹مهارت
آذربایجان شرقی | بناب
سرپرست انبار
شرکت میهن
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی دامپزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
سرپرست انبار
شرکت میهن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
تکنسین
شرگت گل گندم
تلقیح مصنوعی و پلاک گذاری
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
پروژه گازرسانی فاز3و4سلطان اباد
مهارت ها
| ۳۴نفر
فاطمه سروشمجید ناصریمحمود علی پورسجاد فرجزادهمحمد حسن پور
| ۳۳نفر
فاطمه سروشمجید ناصریمحمود علی پورسجاد فرجزادهمحمد حسن پور
| ۳۱نفر
مجید ناصریمحمود علی پورسجاد فرجزادهیونس خوش ظاهرسجاد اباذرلو
| ۲۰نفر
مجید ناصریمحمود علی پورسجاد فرجزادهیونس خوش ظاهرسجاد اباذرلو
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
آمادگی همکاری کامل با شرکتهای مرتبط با رشته تحصیلی و تجربه کاری