علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

کارشناسی شیمی محض

۲۰۳ارتباط ۱مهارت
بوشهر | عالی شهر
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی شیمی محض
مهارت ها
| ۱۱۰نفر
زهره pshسجاد اباذرلومجید ناصریاکبر افتخاریجعفر احمدی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات