محمد شریفی کرجان

محمد شریفی کرجان

کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل

۱۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
خبرنگار خارجی
خبرگزاری کردپرس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
خبرنگار خارجی
خبرگزاری کردپرس
مهارت ها
| ۷نفر
محمدرضا قربانیشیما شیماsudabeh mohammadpour
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره کارآفرینی
خبرنگار خارجی در خبرگزاری کردپرس
دوره های خبرنویسی
خبرنگار خارجی در خبرگزاری کردپرس
توضیحات