محمد حسن طالبی

محمد حسن طالبی

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

۱۵ارتباط ۶مهارت
فارس | داراب
حسابدار،اموراداری
بنیان پلاست سبز قشم
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار،اموراداری
بنیان پلاست سبز قشم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات