نوید زمانی

نوید زمانی

کارشناسی مهندسی عمران

۹ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات