ظاهر خراسانی

ظاهر خراسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۶مهارت
مرکزی | دلیجان
رئیس هیئت مدیره
ایزوگام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نراق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نراق
۱۳۷۴ - ۱۳۷۸
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
رئیس هیئت مدیره
ایزوگام
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
عضو هیئت مدیره
ایزوگام
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
مدیر عامل
ایزوگام
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
ناظر پروژه
اداره گاز
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
مدیر پروژه
پیمانکاری فنی مهندسی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
مسئول کنترل موجودی انبار
پتروشیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات