در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا تولید محتوا را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تولید محتوا را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تولید محتوا را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تولید محتوا را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تولید محتوا را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
کاربران منتخب