در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تولید محتوا را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تولید محتوا را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تولید محتوا را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تولید محتوا را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تولید محتوا را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
کاربران منتخب