مریم مقدم

مریم مقدم

کارشناسی ارشد معماری طراحی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری طراحی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات