مرتضی پورغریب شاهی

مرتضی پورغریب شاهی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۳۸ارتباط ۱مهارت
کرمان | شهر بابک
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مهارت ها
| ۱۴نفر
اسماعیل رومی شیشوانمحمد حسن پورجعفر قاسمی سردابرودرضا خشنود
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات