احسان بیگی

احسان بیگی

کارشناسی فیزیک هسته ای

۹۴ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارمند فروش
تجهیزات پزشکی درمان گستر میعاد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی فیزیک هسته ای
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند فروش
تجهیزات پزشکی درمان گستر میعاد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
بازاریاب
تک توان ویژن شرق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات