حمید مکارم

حمید مکارم

دانشجودکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری

۳۵۹ارتباط ۱۵مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
معلم دبیرستان
وزارت آموزش و پرورش
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۲ اکنون
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
Ept
مرکز سنجش دانشگاه آزاد
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
معلم دبیرستان
وزارت آموزش و پرورش
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
Academic Associate
دانشگاه حکیم
کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۱
مقاله شهرواسلام
مجله پژوهشهای انسانی رضوی
مهارت ها
| ۱۵۸نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۴۷نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیداریوش صلواتی
| ۱۴۵نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۴۲نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۴۲نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۳۹نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۳۹نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۳۶نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۳۰نفر
وحید رحمت پناهمسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبری
| ۱۲۸نفر
مسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبرینسیم ابراهیمی
| ۱۲۸نفر
مسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبرینسیم ابراهیمی
| ۱۲۶نفر
مسعود بیگ محمدیمختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبرینسیم ابراهیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دانشجوی سال سوم دکترا.برنامه ریزی شهری