حمید مکارم

حمید مکارم

دانشجودکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری

۳۶۸ارتباط ۱۵مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
معلم دبیرستان
وزارت آموزش و پرورش
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۲ اکنون
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
Ept
مرکز سنجش دانشگاه آزاد
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
معلم دبیرستان
وزارت آموزش و پرورش
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
Academic Associate
دانشگاه حکیم
کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۱
مقاله شهرواسلام
مجله پژوهشهای انسانی رضوی
مهارت ها
| ۱۵۵نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریحمیدرضا اصفهانیجعفر پایداری نسب
| ۱۴۴نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیداریوش صلواتیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسب
| ۱۴۲نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۳۹نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۳۹نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۳۶نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۳۶نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۳۳نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۲۷نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۲۶نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۲۶نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبریجعفر پایداری نسبنسیم ابراهیمی
| ۱۲۴نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکیبنفشه اکبرینسیم ابراهیمیپرهام شکیبایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دانشجوی سال سوم دکترا.برنامه ریزی شهری