حمید مکارم

حمید مکارم

دانشجودکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری

۳۶۹ارتباط ۱۵مهارت
خراسان رضوی | سبزوار
معلم دبیرستان
وزارت آموزش و پرورش
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۲ اکنون
دکترا جغرافیا برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
Ept
مرکز سنجش دانشگاه آزاد
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
معلم دبیرستان
وزارت آموزش و پرورش
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
Academic Associate
دانشگاه حکیم
کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۱
مقاله شهرواسلام
مجله پژوهشهای انسانی رضوی
مهارت ها
| ۱۵۴نفر
مختار سهولی
| ۱۴۳نفر
مختار سهولی
| ۱۴۱نفر
مختار سهولی
| ۱۳۸نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۳۸نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۳۵نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۳۵نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۳۲نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۲۶نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۲۵نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۲۵نفر
مختار سهولینوشآ فرین آقابکی
| ۱۲۳نفر
مختار سهولی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دانشجوی سال سوم دکترا.برنامه ریزی شهری