در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری پیمانکاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری پیمانکاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری پیمانکاری را بصورت مبتدی و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری پیمانکاری را بصورت متوسط و حدود ۶۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری پیمانکاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۷%
کاربران منتخب