فریبا محبی

فریبا محبی

۵ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
IT کارآموز
آموزشگاه برنامه نویس
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی علوم کامپیوتر
پیام نور
مدارک و گواهی‌نامه ها
C#
جهاد دانشگاهی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
IT کارآموز
آموزشگاه برنامه نویس
مهارت ها
| ۵نفر
حمید رحیمی تبارحمید رضا اسکندرزاده میانجیآبتین جعفری
| ۵نفر
حمید رحیمی تبارحمید رضا اسکندرزاده میانجیآبتین جعفری
| ۳نفر
حمید رحیمی تبار
| ۳نفر
حمید رحیمی تبار
| ۳نفر
حمید رحیمی تبار
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات