مهناز طیبی

مهناز طیبی

طراحی فضای سبز

۱۲ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
طراح
شرکت تولیدی گل بهاره
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۲ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
طراح
شرکت تولیدی گل بهاره
مهارت ها
توضیحات