طیبه نجفی چالشتری

طیبه نجفی چالشتری

بیکار

۱۸ارتباط ۲مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
حسابدار
چوب خط
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی تربیت بدنی مربی گری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
چوب خط
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات