اسماعیل حیدرشناس

اسماعیل حیدرشناس

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۷ارتباط ۶مهارت
خوزستان | اهواز
ناظر پروژه
مهندسین مشاور آسمان برج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
ناظر پروژه
مهندسین مشاور آسمان برج
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
سرپرست کارگاه
میاح گستر
پروژه‌ها
۱۳۸۸
تعمیرات و بازسازی منازل گیت بوستان
ناظر پروژه در مهندسین مشاور آسمان برج
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
پروژه موزه آب اهواز
ناظر پروژه در مهندسین مشاور آسمان برج
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات