معصومه سعیدی

معصومه سعیدی

کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری

۱۲ارتباط ۸مهارت
بوشهر | بوشهر
مدرس
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه شیخ بهایی
تحصیلات
دانشگاه شیخ بهایی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی معماری راه و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدرس
دانشگاه
۱۳۹۸ اکنون
کارشناس ارشد
دفتر تسهیلگری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۸
مدیریت پروژه
معماری
مهارت ها
| ۱۳نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناس
| ۱۳نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناس
| ۱۲نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشارمحمدرضا قربانی
| ۱۲نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشاراسماعیل حیدرشناس
| ۱۲نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشارمحمدرضا قربانی
| ۱۲نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشارمحمدرضا قربانی
| ۴نفر
نصران کاظم زکیمحمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتری
| ۱نفر
نصران کاظم زکی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات