معصومه سعیدی

معصومه سعیدی

کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری

۱۱ارتباط ۷مهارت
بوشهر | بوشهر
مدیریت مهندسی
دهکده هنر و معماری
کارشناسی ارشد دانشگاه شیخ بهایی
تحصیلات
دانشگاه شیخ بهایی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی معماری راه و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
مدیریت مهندسی
دهکده هنر و معماری
مهارت ها
| ۱۲نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناسمهدی کریم زاده
| ۱۲نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناسمهدی کریم زاده
| ۱۱نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشارمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناس
| ۱۱نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشاراسماعیل حیدرشناسمهدی کریم زاده
| ۱۱نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشارمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناس
| ۱۱نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتریسینا صمدی افشارمحمدرضا قربانیاسماعیل حیدرشناس
| ۳نفر
محمدجواد دشتیمصطفی جلالیان چالشتری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات