حمید خسروجردی

حمید خسروجردی

حسابداری مالی در موسسه حفاظتی مراقبتی جهان حافظ اطمینان گستر

۱۱ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابداری مالی
موسسه حفاظتی مراقبتی جهان حافظ اطمینان گستر
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی حسابداری مالی
گرایش مالی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابداری مالی
موسسه حفاظتی مراقبتی جهان حافظ اطمینان گستر
مدیر مالی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
حسابداری مالی
شرکت پیمانکاری و ساختمانی
مالی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابداری مالی
شرکت پیمانکاری
مالی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
حسابداری مالی
کارخانه سنگ فروشی
مالی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
در کارخانه سنگ فروشی حسابدار بودم
درشرکت پیمانکاری حسابدار و مسئول بودم
درشرکت پیمانکاری و ساختمانی حسابدار و مسئول بودم
در موسسه حفاظتی مراقبتی مدیر مالی بودم
الان در حال حاضر 8سال سابقه بیمه دارم
کلیه گزارشات مالیاتی هم تهیه و ارسال کردم