لاله رستمی

لاله رستمی

کارشناسی حسابداری مالی

۴ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار
شرکت ساختمانی آرتمیس
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۴ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
حسابدار
شرکت ساختمانی آرتمیس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
حسابدار
رستوران آل رضا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
حسابداری کارآموز
شن شویی کوهساربتن
مهارت ها
| ۳نفر
یونس خوش ظاهرحمید خسروجردی
| ۳نفر
یونس خوش ظاهرحمید خسروجردی
| ۳نفر
یونس خوش ظاهرحمید خسروجردی
| ۳نفر
یونس خوش ظاهرحمید خسروجردی
توضیحات