سجاد نظریان

سجاد نظریان

کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری

۱۲ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
مهارت ها
| ۳نفر
حمید مکارمجعفر قاسمی سردابرودنبی اله گودرزی
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات