شهاب امیری

شهاب امیری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۵۲ارتباط ۳مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی گلستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات