امیر صالحی

امیر صالحی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۲ارتباط ۴مهارت
البرز | مهرشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات