رضا شاکر

رضا شاکر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۱۴ارتباط ۴مهارت
مازندران | بابل
برنامه ریز پروژه
جهاد دانشگاهی علم و صنعت
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران
تحصیلات
دانشگاه علوم و فنون مازندران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
برنامه ریز پروژه
جهاد دانشگاهی علم و صنعت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
معاون تسهیلات
صندوق مهر امام رضا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات