نازنین کاویان

نازنین کاویان

مدیر اجرایی

۶ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
سرپرست بخش خرید الزامات و تجهیزات
صدرفولاد
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۶۸ - ۱۳۷۴
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
سرپرست بخش خرید الزامات و تجهیزات
صدرفولاد
برنامه ریزی و بودجه بندی ساخت وخرید قطعات و تجهیزات
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشنناس صنایع
آسانسور فرازپویا
برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات ... تامین تجهیزات از سایر کشورها ... مطالعه بازار
۱۳۷۶ - ۱۳۸۱
مسئول کنترل پروژه
فولادتکنیک
طرح توسعه ذوب آهن اصفهان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
اقامت در کشور امارات مابین سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ و خرید سفارشات رسیده از ایران و ارسال برای خریدار