باقر یوسفی

باقر یوسفی

کارشناسی مکانیک تاسیسات

۱۴ارتباط ۳مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
مهندس تاسیسات
وزان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مهندس تاسیسات
وزان
مهارت ها
| ۶نفر
میلاد راد
| ۶نفر
میلاد راد
| ۵نفر
میلاد راد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نظارت و اجرا و طراحی تاسیسات