علیرضا دهکار

علیرضا دهکار

کامپیوتر

۳۷ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | بندرعباس
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
مهارت ها
| ۱۶نفر
نصیر رضایی نژادسمانه فرهادزادهنبی اله گودرزیمحسن تیمارافشین خانی
| ۱۶نفر
نصیر رضایی نژادسمانه فرهادزادهنبی اله گودرزیمحسن تیمارافشین خانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره جامع JQUERY - JAVASCRIPT
دوره آموزش جامع ux
دوره آموزش جامع HTML5 & CSS3
دوره آموزش جامع PHP
توضیحات